Thứ Ba , 13 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » HÀNH CHÍNH » Cẩm nang công tác đảng dành cho bí thư đảng bộ, chi bộ các cấp

Cẩm nang công tác đảng dành cho bí thư đảng bộ, chi bộ các cấp

Cẩm nang công tác đảng dành cho bí thư đảng bộ, chi bộ các cấp

xếp hạng


Tổ chức cơ sở Đảng (chi bộ cơ sở, Đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là nơi trực tiếp tổ chức thực hiện đường lối, nghị quyết của Đảng, duy trì phong trào cách mạng của quần chúng, đưa đường lối nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước thành hiện thực.

Cẩm nang công tác đảng dành cho bí thư đảng bộ, chi bộ các cấp

Cẩm nang công tác đảng dành cho bí thư đảng bộ, chi bộ các cấp

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã khẳng định: “Với vị trí là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng rất quan trọng. Phải dồn sức xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, làm cho tổ chức này thực sự trong sạch, vững mạnh…”. Muốn toàn Đảng mạnh thì từng Đảng viên và từng tổ chức cơ sở Đảng phải mạnh. Vì vậy trong những năm qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều Nghị quyết, Quyết định, Quy định, Chỉ thị… nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên. Đặc biệt là chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp lần thứ XII của Đảng sẽ được tổ chức vào quý I-2016, đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước. Cụ thể như sau: Kế hoạch số 308-KH/BTGTW ngày 20-1-2015 về tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; NQ số 39-NQ/TW ngày 17-04-2015 Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; QĐ số 39-QĐ/VPTW ngày 04-09-2014 Về chế độ chi tổ chức đại hội Đảng các cấp cơ sở, cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; HD số 332-HD/BDVTW ngày 29-09-2014 Thực hiện Kết luận số 01 và Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; QĐ số 263/QĐ-TW ngày 08-10-2014 Xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm; QĐ số 244-QĐ/TW ngày 9-6-2014 Về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng; HD số 10-HD/UBKTTW ngày 4-9-2014 Về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp…

Để có tài liệu phục vụ các cấp ủy Đảng, các chi bộ, lãnh đạo cấp ủy và các Đảng viên tìm hiểu về vấn đề này, Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách: “CẨM NANG CÔNG TÁC ĐẢNG DÀNH CHO BÍ THƯ ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CÁC CẤP – CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC ĐẠI HỘI CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG“.

Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau:

Phần I. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;

Phần II. Chỉ đạo tuyên truyền và thực hiện Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;

Phần III. Hướng dẫn triển khai công tác trọng tâm của Đảng trong giai đoạn hiện nay;

Phần IV. Đổi mới, hoàn thiện một số chủ trương, chính sách của Đảng trong tình hình mới;

Phần V. Công tác tổ chức và hoạt động của các tổ chức Đảng cơ sở;

Phần VI. Chính sách quản lý xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên trong sạch, vững mạnh;

Phần VII. Hướng dẫn kiểm tra, giám sát và xử lý, thi hành kỷ luật Đảng.

Đây là một tài liệu cần thiết và hữu ích cho công tác của các cấp ủy Đảng, các chi bộ, lãnh đạo cấp ủy và các Đảng viên.

Sách đẹp, khổ 19*27 cm, bìa cứng, dày 424 trang, Giá: 350.000đ. Nộp lưu chiểu quý III / 2015.

Bán sách có hóa đơn tài chính – giao tận nơi miễn phí

website: http://sachluat.vn

Vui lòng liên hệ: Ms. Hồng Vân

ĐT: 0909 880 382 – 0945 982 986

Giao sách 30 phút tại Tp.HCM và Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*