Thứ Hai , 22 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » CHÍNH TRỊ (page 3)

CHÍNH TRỊ

Đánh giá việc tự phê bình và phê bình trong công tác đảng

THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO NGHỊ QUYẾT TW 4 KHÓA XI – ĐÁNH GIÁ VIỆC TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH TRONG CÔNG TÁC ĐẢNG Nhằm thực hiện nghiêm túc, đúng mục tiêu, yêu cầu và phương châm của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, làm cho tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh; Nhà xuất bản Chính Trò Haønh Chính xuất bản cuốn sách “THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO NGHỊ QUYẾT TW 4 KHÓA XI – ĐÁNH GIÁ VIỆC TỰ ... Read More »

Phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG – THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ – SỬ DỤNG TÀI SẢN, VỐN NHÀ NƯỚC & QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Phần thứ nhất. Những vấn đề cơ bản về tham nhũng và giải pháp phòng chống tham nhũng Phần thứ hai. Biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ công chức Phần thứ ba. Tra cứu các tình huống về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị Phần thứ tư. Công khai, minh bạch ... Read More »

Hướng dẫn thực hiện tự phê bình và phê bình dành cho cán bộ đảng viên

TĂNG CƯỜNG ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH DÀNH CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN NGÀY NAY Tự phê bình và phê bình là một trong những quy luật phát triển của Đảng và là nguyên tắc, chế độ thường xuyên trong tổ chức, sinh hoạt Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc giáo dục cán bộ, đảng viên nắm chắc, khéo sử dụng vũ khí tự phê bình – phê bình và sửa chữa để xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, ... Read More »

Phát triển đảng viên và nâng cao bản lĩnh chính trị trong giai đoạn hiện nay

PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN VÀ NÂNG CAO BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ, RÈN LUYỆN TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng khẳng định “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”. Để xứng đáng với vai trò đó, Đảng ... Read More »