Thứ Hai , 22 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » Văn Bản mới

Văn Bản mới

Nghị định số 92/2013/NĐ-CP

THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ____________________________________ Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá ... Read More »

Thông tư liên tịch 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT

Thông tư liên tịch 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Quyết định 48/2011/QĐ-TTg thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia do Bộ Tài chính – Bộ Công Thương – Bộ Giao thông vận tải ban hành Từ ngày 28/8/2013, Thông tư liên tịch số 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT chính thức có hiệu lực, hướng dẫn thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia. Theo đó, các giao dịch điện tử trên Cơ chế hải quan một cửa quốc gia bao gồm: Khai, nhận phản hồi thông tin về việc xử lý hồ sơ; Tiếp nhận và chuyển ... Read More »

Thông tư số 71/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI CÁC MẶT HÀNG THAN THUỘC NHÓM 27.01 VÀ 27.04 TẠI BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và ... Read More »

Thông tư 107/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính

Thông tư 107/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2707, 2902 và 3902 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi THÔNG TƯ SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 2707, 2902 VÀ 3902 TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo ... Read More »

Hướng dẫn xác định mã hs code và mức thuế suất

Hướng dẫn về xác định trước mã số HS CODE , trị giá và thời hạn nộp thuế Ngày 01/7/2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20/11/2012 có hiệu lực thi hành, trong khi chờ các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật được ban hành, Bộ Tài chính đã có công văn số 8356/BTC-TCHQ ngày 28/6/2013 hướng dẫn việc xác định trước mã số hs code , trị giá và thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế sửa đổi. Xác định trước mã số ... Read More »

Tăng lương cơ sở lên 1.150.000 đ một tháng

Theo Nghị định 66/2013/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 1/7/2013, mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng theo quy định. Đồng thời, mức lương cơ sở cũng được dùng làm căn cứ tính mức hoạt động phí theo quy định, tính các khoản trích và các chế ... Read More »

Giới thiệu chung về Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/05/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 hướng dẫn một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT), hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ Theo đó, nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, Bộ Tài chính quy định thêm một số loại hình kinh doanh, dịch vụ không phải chịu thuế GTGT hoặc được áp mức thuế suất 0%. Cụ thể: Dịch vụ cấp tín dụng ... Read More »

Thông tư 07/2013/TT-BXD Hướng dẫn vay vốm mua nhà ở xã hội

Thông tư 07/2013/TT-BXD BỘ XÂY DỰNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 07/2013/TT-BXD Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC XÁC ĐỊNH CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC VAY VỐN HỖ TRỢ NHÀ Ở THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 07/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ ... Read More »