Thứ Sáu , 21 Tháng Chín 2018
Tiêu Điểm
Home » KẾ TOÁN KHỐI HÀNH CHÍNH » Chế độ kế toán ngân sách-nghiệp vụ kho bạc TABMIS

Chế độ kế toán ngân sách-nghiệp vụ kho bạc TABMIS

Chế độ kế toán ngân sách-nghiệp vụ kho bạc TABMIS

xếp hạng

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH – NGHIỆP VỤ KHO BẠC (TABMIS)

Kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của Kho bạc nhà nước. Đây là, công việc thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích và cung cấp thông tin về tình hình phân bổ dự toán kinh phí Ngân sách nhà nước (NSNN); tình hình thu, chi Ngân sách nhà nước; tình hình vay và trả nợ vay của NSNN; các loại tài sản của nhà nước do Kho bạc nhà nước (KBNN) đang quản lý và các hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước. Việc thu thập và xử lý thông tin của kế toán phải đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực, liên tục và có hệ thống.

Vì vậy, để giúp cán bộ làm công tác kế toán nhà nước tại Kho bạc thực hiện tốt nghiệp vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao của từng cấp ngân sách; Các Bộ đã ban hành một số văn bản như: Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10-01-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS); Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16-04-2013 của Bộ Tài chính đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS); Quyết định số 1111/QĐ-BTC ngày 04-5-2013 của Bộ Tài chính về Quy chế mẫu phân công trách nhiệm cho đơn vị thực hiện nhập dự toán chi ngân sách và Lệnh chi tiền của ngân sách địa phương vào Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)…

Nhằm giúp cán bộ kế toán và những người quan tâm kịp thời áp dụng quy định mới của Nhà nước về chế độ kế toán, hệ thống tài khoản, báo cáo tài chính tại Kho bạc; chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách; khóa sổ quyết toán trên TABMIS…; Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách:

chế độ kế toán ngân sách nhà nước

Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và nghiệp vụ kế toán kho bạc tabmis

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH – NGHIỆP VỤ KHO BẠC (TABMIS) VÀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN CÁC KHOẢN THU – CHI

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Quy định mới về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản thu – chi ngân sách, tạm ứng vốn qua kho bạc nhà nước

Phần II. Quy định về thực hiện nhập dự toán chi ngân sách và lệnh chi tiền vào hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS)

Phần III. Quy định mới về quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp qua hệ thống kho bạc nhà nước

Phần IV. Quy định mới nhất về chế độ kế toán áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc (TABMIS)

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 420 trang, Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý III / 2013.

MUA SÁCH LIÊN HỆ MAI PHƯƠNG 0978718705

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*