Thứ Hai , 22 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » LAO ĐỘNG-LƯƠNG » TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU » Chế độ tiền lương mới theo Nghị định số 17/2013/NĐ-CP

Chế độ tiền lương mới theo Nghị định số 17/2013/NĐ-CP

Chế độ tiền lương mới theo Nghị định số 17/2013/NĐ-CP

xếp hạng

CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG MỚI – CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT VỀ TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2013

Chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, bảo hiểm, điều kiện làm việc của người lao động… là những vấn đề được Đảng và nhà nước ta đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn như hiện nay. Do đó, để có những chính sách phù hợp đối với người lao động, người sử dụng lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tăng trưởng kinh tế; trong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản pháp luật mới về lĩnh vực nói trên như: Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ Về việc hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015. Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.…
Nhằm giúp Lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị,… kịp thời nắm bắt được những quy định mới về chế độ tiền lương, chế độ trợ cấp, phụ cấp, đào tạo, bồi dưỡng; chế độ bảo hiểm xã hội và những vấn đề về lao động, quyền và nghĩa vụ trong lao động… Do đó, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản quyển Sách: CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG MỚI – CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT VỀ TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG
CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2013
Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau:
Phần 1: TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG VỀ PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ TRONG LAO ĐỘNG.

Mục 1. Các tình huống về việc làm, quyền và nghĩa vụ trong lao động.
Mục 2. Tra cứu các tình huống về hợp đồng lao động.
Mục 3. Các tình huống về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể.
Mục 4. Các tình huống về tiền lương.
Mục 5. Các tình huống về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi.
Mục 6. Các tình huống về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.
Mục 7. Các tình huống về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
Mục 8. Những quy định riêng đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động tàn tật và lao động khác.
Mục 9. Các tình huống về bảo hiểm xã hội, lương hưu.
Mục 10. Tổ chức Công đoàn trong quan hệ lao động.
Mục 11. Các tình huống về giải quyết tranh chấp lao động.
Phần 2: NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, NÂNG LƯƠNG, XẾP LƯƠNG,
MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU DÀNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG.
Phần 3: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT VỀ TRỢ CẤP, PHỤ CẤP, HỖ TRỢ LAO ĐỘNG.   
Phần 4: CHẾ ĐỘ MỚI NHẤT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP VÀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI.
Phần 5: CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, THI TUYỂN, XÉT TUYỂN, BỔ NHIỆM, BÃI NHIỆM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC.
Phần 6: DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, NGUY HIỂM VÀ HƯỚNG DẪN KHAI BÁO, ĐIỀU TRA, GIẢI QUYẾT CÁC VỤ TAI NẠN LAO ĐỘNG.

Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 447 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.  

Giá: 325.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)
Mua sách liên hệ:
Ms. Mai Phương  Tel: 0978 718 705    Hoặc: 08.666.00.627
Trung Tâm Sách Pháp Luật
website:www.sachluat.vn
GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI TP.HCM VÀ HÀ NỘI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*