Thứ Ba , 25 Tháng Chín 2018
Tiêu Điểm
Home » CÁC LUẬT KHÁC » NGÂN HÀNG » Chính sách ưu đãi lãi suất, thẩm định tín dụng

Chính sách ưu đãi lãi suất, thẩm định tín dụng

Chính sách ưu đãi lãi suất, thẩm định tín dụng

xếp hạng

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI LÃI SUẤT – THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG

LẬP PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG RỦI RO VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU

TRONG NGHÀNH NGÂN HÀNG  

chính sách ưu đãi lãi suất cho vay

Ngày 04/06/2013  Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 77/2013/TT-BTC về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư . Nghị định 54/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013  về việc bổ sung Nghị định 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.  Nghị định 53/2013/NĐ-CP ngày 18/05/2013  của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.  Thông tư số 12/2013/TT- NHNN ngày 27/5/2013 về sửa đổi một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Quyết định số 1073/QĐ-NHNN ngày 10/5/2013 Về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng. Thông tư số 10/2013/TT-NHNN ngày 10/5/2013 Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế.. Quyết định 843/QĐ-TTg 31/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng” và Đề án “Thành lập Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam”.Thông tư 11/2013/TT-NHNN 15/05/2013của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở . Thông tư 07/2013/TT-BXD 15/05/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP .Để quý cơ quan có được các quy định nói trên,NXB TÀI CHÍNH cho biên soạn & phát hành cuốn sách :      CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI LÃI SUẤT – THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG LẬP PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG RỦI RO VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU TRONG NGHÀNH NGÂN HÀNG

Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau :

Phần thứ nhất.Quy định mới về phân loại tài sản có & phương pháp trích lập dự phòng rủi ro.

Phần thứ hai.. Quy định mới về quản lý hoạt động vay và cho vay

Phần thứ ba. Chế độ kế toán trên máy vi tính đối với ngân hàng, các tổ chức tín dụng.

Phần thứ năm. Chế độ  báo cáo tài chính, chế độ tài chính đối với ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

Phần thứ sáu. Luật ngân hàng và Luật các tổ chức tín dụng.

Phần thứ bảy. Phân tích tài chính doanh nghiệp.

Phần thứ tám. Quy chế về bảo lãnh ngân hàng và các văn bản mới nhất.

 Mục lục các phần chính:

Phần thứ nhất.

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  PHỤC VỤ CÔNG TÁC TÍN DỤNG

1.         TỔNG QUAN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

2.         NỘI DUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

3.         MỘT SỐ LÝ THUYẾT CƠ BẢN  DÀNH CHO NGƯỜI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

4.         QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

5.         MỘT SỐ LƯU Ý KHI THẨM ĐỊNH CHO VAY TRUNG, DÀI HẠN

Phần thứ hai. QUY ĐỊNH MỚI VỀ PHÂN LOẠI TÀI SẢN CÓ & PHƯƠNG PHÁP TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG RỦI RO

Phần thứ ba. QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VAY VÀ CHO VAY

để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế

QUYẾT ĐỊNH SỐ 857/QĐ-NHNN NGÀY 02-05-2012 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Về việc cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú

THÔNG TƯ SỐ 09/2012/TT-NHNN NGÀY 10-04-2012 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Quy định việc sử dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

THÔNG TƯ SỐ 06/2012/TT-NHNN NGÀY 16-3-2012 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng

THÔNG TƯ SỐ 03/2012/TT-NHNN NGÀY 08-03-2012 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú

Phần thứ tư. CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG, XỬ LÝ NỢ XẤU

Phần thứ năm. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG VÀ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG    

Phần thứ sáu. LUẬT NGÂN HÀNG & LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG           

Phần thứ bảy. QUY CHẾ VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG VÀ CÁC VĂN BẢN MỚI NHẤT           

 Sách có độ dày 448 trang.Gía phát hành 335,000đ/1 cuốn

XEM THÊM : CẨM NANG HƯỚNG DẪN XỬ LÝ NỢ XẤU NGÂN HÀNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*