Thứ Ba , 13 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » KẾ TOÁN KHỐI DOANH NGHIỆP » Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính 2015

Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính 2015

Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính 2015

xếp hạng


HƯỚNG DẪN
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2015
Theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC và thông tư số
202/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014của Bộ tài chính
(áp dụng cho năm tài chính, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất bắt đầu hoặc sau ngày 01-01-2015)

Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính 2015

Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính 2015

.            Ngày 22/12/2014, Bộ Tài Chính ban hành hai thông tư:
+ Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp, với nội dung chính như sau:
– Doanh nghiệp được dùng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán.
– Các tài khoản Tài Sản không còn phân biệt ngắn hạn và dài hạn.
– Sửa đổi, bổ sung nhiều chỉ tiêu của Bảng Cân đối kế toán.
– Sửa đổi, hủy bỏ, thêm mới một số tài khoản kế toán.
– Doanh nghiệp được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán, chứng từ kế toán cho riêng mình nhưng phải đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch kinh tế một cách minh bạch, đầy đủ. Thông tư này thay thế Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 244/2009/TT-BTC và có hiệu lực
+ Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất (BCTCHN).
Theo đó, BCTCHN áp dụng biểu mẫu BCTC của doanh nghiệp độc lập và bổ sung các chỉ tiêu như sau:
1. Chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán hợp nhất:
– Chỉ tiêu VI “Lợi thế thương mại” – mã  269 trong phần “Tài sản”.
– Chỉ tiêu “Lợi ích cổ đông không kiểm soát” – mã  429.
2. Chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:
– Chỉ tiêu “Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết” – mã 24.
– Chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ” – mã 61.
– Chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát” – mã 62.
Các thông tin trên phải trình bày trong Bản thuyết minh BCTCHN theo quy định tại Phụ lục 1.
Thông tư 202 có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho việc lập, trình bày BCTCHN của năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau ngày 01/01/2015.
Nhằm đáp ứng đông đảo nhu cầu bạn đọc. Ban biên soạn Nhà xuất  bản cho xuất bản tập sách nêu trên. Sách bao gồm nội dung chính sau:
Phần một: chế độ kế toán doanh nghiệp (theo thông tư số 200/2014/TT-BTC
Phần hai: phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất (theo thông tư 202/2014/TT-BTC
Sác dày 568 trang khổ 20×28 in bằng giấy trắng bãi bằng. in xong và phát hành ngày 28 tháng 1 năm 2015. Trân trọng gửi tới bạn đọc
Giá phát hành 350.000đ/cuốn

Bán sách có hóa đơn tài chính – giao tận nơi miễn phí

website: http://sachluat.vn

Vui lòng liên hệ: Ms. Hồng Vân

ĐT: 0909 880 382 – 0945 982 986

Giao sách 30 phút tại Tp.HCM và Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*