Thứ Năm , 15 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » KẾ TOÁN KHỐI HÀNH CHÍNH » Hướng dẫn kế toán nhà nước và nghiệp vụ kho bạc TABMIS

Hướng dẫn kế toán nhà nước và nghiệp vụ kho bạc TABMIS

Hướng dẫn kế toán nhà nước và nghiệp vụ kho bạc TABMIS

xếp hạng


Nhằm đổi mới và hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước, làm cho hoạt động quản lý tài chính từ nguồn vốn ngân sách có hiệu quả, đáp ứng nguồn lực để thực hiện chức năng nhiệm vụ của hệ thống chính trị, duy trì và phát triển các sự nghiệp, tích lũy vốn cho đầu tư thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, xây dựng dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách và điều hành quản lý kinh phí, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và đặc biệt là hướng dẫn chi tiết thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS). Các nội dung cụ thể được quy định theo những văn bản sau: QĐ số 759/QĐ-BTC ngày 16-4-2013 đính chính Thông tư 08/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS); TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10-01-2013 hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc; TT số 14/2013/TT-BTC ngày 5-02-2013 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; TT số 17/2013/TT-BTC ngày 19-02-2013 sửa đổi Thông tư 10/2011/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước…

Để các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp sử dụng ngân sách và nguồn vốn từ ngân sách nhà nước kịp thời nắm bắt những vấn đề này, Nhà xuất bản Taøi Chính xuất bản cuốn sách “HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC VÀ NGHIỆP VỤ KHO BẠC (TABMIS) – CHẾ ĐỘ ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN PHƯƠNG TIỆN TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Quy định mới nhất về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước;

Phần II. Quy định mới về chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính – ngân sách nhà nước;

Phần III. Quy định mới nhất về chế độ kế toán và kiểm toán áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS);

Phần IV. Quy định mới về chế độ thu, chi và quyết toán kinh khí ngân sách nhà nước;

Phần V. Quy định mới nhất về tiêu chuẩn sử dụng tài sản nhà nước, phương tiện đi lại và xử phạt hành vi vi phạm;

Phần VI. Quy định mới về quy chế chi tiêu nội bộ sử dụng ngân sách nhà nước;

Phần VII. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (đã bổ sung, sửa đổi theo các văn bản pháp quy mới nhất).

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 452 trang, Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý II / 2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*