Thursday , 27 October 2016
Tiêu Điểm
Home » LUẬT THUẾ » CHÍNH SÁCH THUẾ 2016 » HƯỚNG DẪN MỚI THỰC HIỆN KÊ KHAI THUẾ NĂM 2014

HƯỚNG DẪN MỚI THỰC HIỆN KÊ KHAI THUẾ NĂM 2014

HƯỚNG DẪN MỚI THỰC HIỆN KÊ KHAI THUẾ NĂM 2014 – QUY ĐỊNH CHI TIẾT XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ THUẾ áp dụng năm 2014

huong dan thuc hien ke khai thue nam 2014 HƯỚNG DẪN MỚI THỰC HIỆN KÊ KHAI THUẾ NĂM 2014

Hệ thống pháp luật về quản lý thuế là căn cứ để cơ quan nhà nước xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý thuế; trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ, tính chủ động của người nộp thuế được đề cao thông qua cơ chế tự tính, tự khai, tự nộp thuế, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế.
Luật Quản lý thuế đã tạo bước tiến quan trọng, quy định thống nhất chính sách quản lý thu, nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; thay đổi căn bản phương thức quản lý thuế, người nộp thuế tự tính, tự khai, tự nộp thuế và tự chịu trách nhiệm về nghĩa vụ thuế… Tuy nhiên, để tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, Nhà nước ta đang tiếp tục được sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh Luật Quản lý thuế và những chính sách về thuế, cụ thể là đã ban hành TT số 156/2013/TT-BTC ngày 6-11-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; TT số 141/2013/TT-BTC ngày 16-10-2013 hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi; TT số 166/2013/TT-BTC ngày 15-11-2013 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế; NĐ số 129/2013/NĐ-CP ngày 16-10-2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; TT số 150/2013/TT-BTC ngày 29-10-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập, quản lý và việc thực hiện hoàn thuế từ Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng; NĐ số 65/2013/NĐ-CP ngày 27-6-2013 quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân với một số thay đổi cơ bản như nâng mức giảm trừ gia cảnh; bổ sung một số quy định về thu nhập tính thuế
Với mục đích tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực thuế, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật thuế của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, người nộp thuế. Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách “HƯỚNG DẪN MỚI THỰC HIỆN KÊ KHAI THUẾ NĂM 2014 – QUY ĐỊNH CHI TIẾT XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CƯỠNG CHẾ THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ THUẾ”.
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Quản lý thuế và Luật doanh nghiệp; Phần II. Quy định mới nhất về thi hành luật thuế thu nhập cá nhân, luật thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng; Phần III. Hướng dẫn mới về thực hiện kê khai thuế (hiệu lực thi hành ngày 20-12-2013); Phần IV. Tra cứu một số tình huống về thuế thu nhập doanh nghiệp; Phần V. Tra cứu một số tình huống về thuế giá trị gia tăng; Phần VI. Tra cứu một số tình huống về thuế thu nhập cá nhân; Phần VII. Tra cứu một số tình huống về thuế xuất nhập khẩu; Phần VIII. Tra cứu một số tình huống về thuế tiêu thụ đặc biệt; Phần IX. Tra cứu một số tình huống về về quy chế giám sát và thanh tra, kiểm tra, kiểm toán doanh nghiệp; Phần X. Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành pháp luật về thuế.
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 500 trang, Giá: 395.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2014.

MUA SÁCH HƯỚNG DẪN MỚI THỰC HIỆN KÊ KHAI THUẾ NĂM 2014

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.
Vui lòng liên hệ:
  Ms.Mai Phương
ĐT: 0978.718.705       —      Tel:08.666.00.627

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>