Monday , 24 October 2016
Tiêu Điểm
Home » KẾ TOÁN KHỐI HÀNH CHÍNH » HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT ĐƯỢC SỬ DỤNG LÀM CƠ SỞ

XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

THEO THÔNG TƯ SỐ 90/2013/TT-BTC NGÀY 28-6-2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

xay dung du toan ngan sach nha nuoc nam 2014 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

Nội dung sách dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

Thực hiện Chỉ thị số 14/TTg của Thủ Tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Công văn gửi các Bộ, Ngành, Địa phương về hướng dẫn xây dựng khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2014.

Với các mục tiêu nêu trên, nhiệm vụ định hướng phát triển ngành, lĩnh vực chủ yếu trong năm 2014 được đề ra cụ thể. Ngày 28-6-2013 Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành thông tư số 90/2013/TT-BTC hướng dẫn xây dựng ngân sách nhà nước năm 2014, theo đó: các cơ quan chú ý đến các yếu tố tăng, giảm thu do thực hiện các luật thuế mới (Luật Quản lý thuế, TTNCN, TNDN, GTGT) cùng với các khoản thu được miễn giảm, gia hạn, điều chỉnh bởi Quốc hội, Chính phủ để xây dựng dự toán thu NSNN 2014. Trên cơ sở đó, dự toán thu nội địa phấn đấu tăng bình quân khoảng 12-13% so với đánh giá, ước thực hiện năm 2013, thu hoạt động xuất nhập khẩu tăng 8-9%

Đối với dự toán chi thường xuyên NSNN, ưu tiên chi hoạt động Quốc phòng để đảm bảo an ninh trong tình hình mới; chi tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương được tính theo mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng.

Ban hành kèm theo thông tư số 90/2013/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính là các chế độ chính sách ảnh hướng lớn đến thu NSNN được sử dụng làm cơ sở xây dựng dự toán thu nội địa năm 2014 và các Biểu mẫu áp dụng, nhằm cụ thể và hệ thống hóa các quy định trên.  Nhà xuất bản cho xuất bản cuốn sách nêu trên. Để bạn đọc tiện tra cứu và áp dụng những chính sách pháp luật mới về dự toán NSNN năm 2014.

Nội dung sách bao gồm phần chính sau:

Phần thứ nhất: Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 (bao gồm toàn bộ Thông tư 90/2013/TT-BTC và các phụ lục, biểu mẫu đính kèm)

Phần thứ hai: Chế độ, chính sách được sử dụng làm cơ sở để xây dựng dự toán NSNN năm 2014 theo phần phụ lục của thông tư số 90/2013/TT-BTC

Sách dày 456 trang, được in bằng giấy trắng bãi bằng trắng, đẹp, khổ 20×28, in xong và phát hành tháng 7 năm 2013. giá phát hành là: 325.000đ/1 cuốn.

Trân trọng giới thiệu quý bạn đọc.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>