Sunday , 23 October 2016
Tiêu Điểm
Home » CÁC LUẬT KHÁC » LUẬT GIÁO DỤC » Luật giáo dục đại học 2013

Luật giáo dục đại học 2013

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2013

Luật giáo dục Đại học với 12 chương, 73 điều quy định chi tiết về cơ cấu tổ chức, thành lập, chia tách, sáp nhập, cho phép, đình chi. Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng. Quy định về giảng viên, người học, tài chính, tài sản, quản lý nhà nước về giáo dục đại học và các điều khoản thi hành

luat giao duc dai hoc 2013 Luật giáo dục đại học 2013

LUẬT

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà x hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đ được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật giáo dục đại học.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng p dụng

Điều 3. p dụng Luật gio dục đại học

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Điều 5. Mục tiu của gio dục đại học

Điều 6. Trình độ v hình thức đo tạo của gio dục đại học

Điều 7. Cơ sở gio dục đại học

Điều 8. Đại học quốc gia

Điều 9. Phn tầng cơ sở gio dục đại học

Điều 10. Ngôn ngữ dùng trong cơ sở giáo dục đại học

Điều 11. Quy hoạch mạng lưới cơ sở gio dục đại học

Điều 12. Chính sch của Nh nước về pht triển gio dục đại học

Điều 13. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thể và tổ chức x hội trong cơ sở giáo dục đại học

CHƯƠNG II

TỔ CHỨC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 Mục 1

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Điều 14. Cơ cấu tổ chức của trường cao đẳng, trường đại học, học viện

Điều 15. Cơ cấu tổ chức của đại học

Điều 16. Hội đồng trường

Điều 17. Hội đồng quản trị

Điều 18. Hội đồng đại học

Điều 19. Hội đồng khoa học v đo tạo

Điều 20. Hiệu trưởng

Điều 21. Phn hiệu của cơ sở gio dục đại học

Mục 2

THÀNH LẬP, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, GIẢI THỂ
CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC; CHO PHÉP, ĐÌNH CHỈ
HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Điều 22. Điều kiện thnh lập hoặc cho php thnh lập cơ sở gio dục đại học

Điều 23. Điều kiện để được cho php hoạt động đo tạo

Điều 24. Sp nhập, chia, tch cơ sở gio dục đại học

Điều 25. Đình chỉ hoạt động đo tạo của cơ sở gio dục đại học

Điều 26. Giải thể cơ sở gio dục đại học

Điều 27. Thủ tục v thẩm quyền thnh lập hoặc cho php thnh lập, cho php hoạt động đo tạo, đình chỉ hoạt động đo tạo, sp nhập, chia, tch, giải thể cơ sở gio dục đại học

CHƯƠNG III

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Điều 28. Nhiệm vụ v quyền hạn của trường cao đẳng, trường đại học, học vịn

Điều 29. Nhiệm vụ v quyền hạn của đại học

Điều 30. Nhiệm vụ v quyền hạn của viện nghin cứu khoa học được php đo tạo trình độ tiến sĩ

Điều 31. Nhiệm vụ v quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học có vớn đ̀u tư nước ngoài

Điều 32. Quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học

CHƯƠNG IV

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Điều 33. Mở ngành, chuyên ngành đào tạo

Điều 34. Chỉ tiu tuyển sinh v tổ chức tuyển sinh

Điều 35. Thời gian đo tạo

Điều 36. Chương trình, gio trình gio dục đại học

Điều 37. Tổ chức v quản lý đào tạo

Điều 38. Văn bằng giáo dục đại học

CHƯƠNG V

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Điều 39. Mục tiu hoạt động khoa học v cơng nghệ

Điều 40. Nội dung hoạt động khoa học và công nghệ

Điều 41. Nhiệm vụ v quyền hạn của cơ sở gio dục đại học trong hoạt động khoa học v cơng nghệ

Điều 42. Trch nhiệm của Nh nước về pht triển khoa học v cơng  nghệ

CHƯƠNG VI

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Điều 43. Mục tiêu hoạt động hợp tác quốc tế

Điều 44. Cc hình thức hợp tc quốc tế của cơ sở gio dục đại học

Điều 45. Lin kết đo tạo với nước ngồi

Điều 46. Văn phịng đại diện

Điều 47. Nhiệm vụ v quyền hạn của cơ sở gio dục đại học trong hoạt động hợp tc quốc tế

Điều 48. Trách nhiệm của Nhà nước về hợp tc quốc tế

CHƯƠNG VII

BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Điều 49. Mục tiu, nguyn tắc v đối tượng kiểm định chất lượng gio dục đại học

Điều 50. Trch nhiệm của cơ sở gio dục đại học trong việc đảm bảo chất lượng gio dục đại học

Điều 51. Nhiệm vụ v quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học v̀ kiểm định chất lượng gio dục đại học

Điều 52. Tổ chức kiểm định chất lượng gio dục

Điều 53. Sử dụng kết quả kiểm định chất lượng gio dục đại học

CHƯƠNG VIII

GIẢNG VIN

Điều 54. Giảng vin

Điều 55. Nhiệm vụ v quyền của giảng vin

Điều 56. Chính sch đối với giảng vin

Điều 57. Giảng vin thỉnh giảng v bo co vin

Điều 58. Các hành vi giảng viên không được làm

CHƯƠNG IX

NGƯỜI HỌC

Điều 59. Người học

Điều 60. Nhiệm vụ v quyền của người học

Điều 61. Cc hnh vi người học khơng được lm

Điều 62. Chính sch đối với người học

Điều 63. Nghĩa vụ lm việc cĩ thời hạn theo sự đìu đợng của Nhà nước

CHƯƠNG X

TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Điều 64. Nguồn tài chính của cơ sở giáo dục đại học

Điều 65. Học phí, lệ phí tuyển sinh

Điều 66. Quản lý ti chính của cơ sở giáo dục đại học

Điều 67. Quản lý v sử dụng tài sản của cơ sở giáo dục đại học

CHƯƠNG XI

QUẢN LÝ NH NƯỚC VỀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Điều 68. Nội dung quản lý nh nước về giáo dục đại học

Điều 69. Cơ quan quản lý nh nước về giáo dục đại học

Điều 70. Thanh tra, kiểm tra

Điều 71. Xử lý vi phạm

CHƯƠNG XII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 Điều 72. Hiệu lực thi hnh

Luật ny cĩ hiệu lực thi hnh từ ngy 01 thng 01 năm 2013.

Điều 73. Quy định chi tiết v hướng dẫn thi hnh

Chính phủ, cơ quan cĩ thẩm quyền quy định chi tiết, hướng dẫn thi hnh cc điều, khoản được giao trong Luật.

 

Giá Phát hàng toàn quốc: 325.000 đ

MUA SÁCH VUI LÒNG GỌI: 0978 718 705

GIAO SÁCH VÀ THU TIỀN TẬN NƠI , THEO GIÁ BÌA

NHANH CHÓNG SAU 30 PHÚT KHU VỰC TP.HCM VÀ HÀ NỘI

WEB: http://sachluat.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>