Monday , 21 April 2014
Tiêu Điểm
Home » LAO ĐỘNG-LƯƠNG » LUẬT BẢO HIỂM 2014

LUẬT BẢO HIỂM 2014

tra cứu luật bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất 2013

tra-cuu-luat-bao-hiem

Tra cứu Luật bảo hiểm & các văn bản hướng dẫn mới nhất bảo hiểm xã hội – bảo hiểm y tế – bảo hiểm thất nghiệp áp dụng từ ngày 1/12/2012 Ngày 18/10/2012 Lao động Thương binh Xã Hội đã ban hành Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/09/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật bảo ... Read More »

Tra cứu Bảo Hiểm Xã Hội, bảo Hiểm Y Tế, bảo Hiểm thất Nghiệp mới nhất

tra-cuu-chinh-sach-bhxh-bhyt

Tra cứu Bảo Hiểm Xã Hội, bảo Hiểm Y Tế, bảo Hiểm thất Nghiệp mới nhất 2013 Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau: Phần thứ nhất. Tra cứu các tình huống về chế độ bảo hiểm xã hội đối với công chức, viên chức và người lao động; Phần thứ hai. Tra cứu các tình huống về chế độ bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức và người lao động; Phần thứ ba. Tra cứu các tình huống về chế độ bảo hiểm thất nghiệp đối với công chức, viên chức và người lao ... Read More »