Friday , 31 October 2014
Tiêu Điểm
Home » LAO ĐỘNG-LƯƠNG » LUẬT BẢO HIỂM 2014

LUẬT BẢO HIỂM 2014

Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 áp dụng 1/1/2015, sách luật bảo hiểm y tế mới nhất 2014, luật bảo hiểm xã hội năm 2014, 2015, luật bảo hiểm thất nghiệp 2014 Ngày 13/6/2014, tại kỳ họp thứ 7 khóa XIII, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Đây là Luật được dư luận xã hội quan tâm vì có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến cơ chế tài chính cho ... Read More »

SÁCH LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ SONG NGỮ 2014

sách luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế song ngữ 2014

Sách luật bảo hiểm xã hội 2014 , bảo hiểm y tế 2014, bảo hiểm thất nghiệp 2014, năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành song ngữ anh việt Vừa qua NXB lao động xã hội cho ban hành cuốn sách luật bảo hiểm xã hội 2014, luật bảo hiểm y tế 2014, luật bảo hiem3 thất nghiệp năm 2014 .Ngày 13/6/2014, tại kỳ họp thứ 7 khóa XIII, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Luật sẽ có hiệu lực thi hành ... Read More »

tra cứu luật bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất 2013

tra-cuu-luat-bao-hiem

Tra cứu Luật bảo hiểm & các văn bản hướng dẫn mới nhất bảo hiểm xã hội – bảo hiểm y tế – bảo hiểm thất nghiệp áp dụng từ ngày 1/12/2012 Ngày 18/10/2012 Lao động Thương binh Xã Hội đã ban hành Thông tư số 23/2012/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/09/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật bảo ... Read More »

Tra cứu Bảo Hiểm Xã Hội, bảo Hiểm Y Tế, bảo Hiểm thất Nghiệp mới nhất

tra-cuu-chinh-sach-bhxh-bhyt

Tra cứu Bảo Hiểm Xã Hội, bảo Hiểm Y Tế, bảo Hiểm thất Nghiệp mới nhất 2013 Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau: Phần thứ nhất. Tra cứu các tình huống về chế độ bảo hiểm xã hội đối với công chức, viên chức và người lao động; Phần thứ hai. Tra cứu các tình huống về chế độ bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức và người lao động; Phần thứ ba. Tra cứu các tình huống về chế độ bảo hiểm thất nghiệp đối với công chức, viên chức và người lao ... Read More »