Thứ Ba , 21 Tháng Tám 2018
Tiêu Điểm
Home » XÂY DỰNG » LUẬT ĐẤT ĐAI 2018 » NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

xếp hạng

CHỈ ĐẠO QUÁN TRIỆT & TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ – QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ – QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

          Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:
           Phần 1: NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XI CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG.
          Phần 2: CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ CƠ CHẾ QUẢN LÝ, TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ.
         Phần 3: CHÍNH SÁCH TRIỂN KHAI CÁC ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CHỦ YẾU.
         Phần 4: QUẢN LÝ VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT & THU HỒI, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ.
         Phần 5: QUẢN LÝ VỀ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT.
          Phần 6: QUẢN LÝ GIÁ ĐẤT VÀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI.
         Phần 7: CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO ĐỐI VỚI CÁC QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI.
          Phần 8: CÔNG TÁC NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI.
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 430 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.

Giá: 325.000 đồng

Để góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tất cả các cơ quan, ban ngành liên quan tiến hành triển khai phổ biến và quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 6, trong đó Hội nghị tập trung quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 Về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế và thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 Về “Tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Vấn đề này được quy định cụ thể như sau: Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thông tư số 01/2013/TT-BKHCN ngày 14/01/2013 Xác định tiêu chí đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao. Thông tư số 02/2013/TT-BKHCN ngày 22/01/2013 Quy định đánh giá nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Nghị định số 03/2013/NĐ-CP ngày 04/01/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 Quản lý đầu tư phát triển đô thị. Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội Về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*