Thứ Năm , 15 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » SÁCH PHÁP LUẬT » Quy định hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong các cơ quan bộ, ngành và địa phương

Quy định hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong các cơ quan bộ, ngành và địa phương

Quy định hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong các cơ quan bộ, ngành và địa phương

xếp hạng


Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Công tác thi đua khen thưởng trong các cơ quan Bộ, Ngành và địa Phương
Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 21-5-2004 của Bộ Chính trị khóa IX, công tác thi đua, khen thưởng đã có chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại và tăng cường đoàn kết dân tộc. Phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức phát động thi đua, bám sát thực tiễn, gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị. Công tác khen thưởng cơ bản bảo đảm theo quy định của pháp luật, đã động viên, tôn vinh kịp thời tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đã được quan tâm hơn. Hệ thống pháp luật về thi đua, khen thưởng từng bước được hoàn thiện. Bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp được củng cố, kiện toàn. Các cơ quan truyền thông đại chúng có nhiều hình thức tuyên truyền về các phong trào thi đua và biểu dương người tốt, việc tốt.

Quy định hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong các cơ quan bộ, ngành và địa phương

Quy định hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong các cơ quan bộ, ngành và địa phương

Ðể đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế.

Ngày 10-9-2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2014/NĐ-CP quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2014 và thay thế Nghị định số 50/2006/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, bằng huân chương, bằng huy chương, cờ thi đua, bằng khen, giấy khen và các văn bản trái với quy định của Nghị định này.

Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013.

Thông tư liên tịch số 07/2014/TTLT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013.

Thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng, đảm bảo khen thưởng đúng đối tượng, đúng thành tích và có tác dụng nêu gương, giáo dục. Công tác khen thưởng, bảo đảm, chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện những điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng. Đặc biệt, chú trọng khen thưởng cho cơ sở, nhân dân và người lao động trực tiếp sản xuất. Chủ động xem xét, khen thưởng cho tập thể, cá nhân người nước ngoài có đóng góp trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của địa phương.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thực hiện Luật thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, Nhà xuất bản Hông Đức  đã biên soạn và xuất bản cuốn sách:

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện

Công tác thi đua khen thưởng trong các cơ quan

Bộ, Ngành và địa Phương

Cuốn sách có những nội dung chính như sau:

PHẦN I: VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VIỆC TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG
PHẦN II: LUẬT THI ĐUA KHEN THƯỞNG VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH
PHẦN III: CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG MỌI LĨNH VỰC

(CÔNG AN NHÂN DÂN, VĂN HÓA GIÁO DỤC, NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN …)

Sách dày 552 trang in giấy trắng bãi bằng, khổ 20×28, in xong và phát hành tháng 11/2014, giá bìa 350.000đ

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.
Vui lòng liên hệ:  Ms.Mai Phương
ĐT: 0978.718.705       —     0945 982 986

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*