Chủ Nhật , 21 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » LAO ĐỘNG-LƯƠNG » BỘ LUẬT LAO ĐỘNG » Sách bộ luật lao động 2014 mới nhất

Sách bộ luật lao động 2014 mới nhất

Sách bộ luật lao động 2014 mới nhất

xếp hạng

HƯỚNG DẪN THI HÀNH 2014 – BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
CÁC NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ, THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI,
BỘ TÀI CHÍNH, TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
ÁP DỤNG PHÁP LUẬT ĐỂ XỬ LÝ TÌNH HUỐNG THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP
(VĂN BẢN MỚI NHẤT, ĐẦY ĐỦ NHẤT)
Hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động có vai trò đặc biệt quan trọng để cụ thể hóa, chi tiết hóa Bộ luật lao động
Thông qua những lần sửa đổi Bộ luật lao động, các văn bản hướng dẫn cũng được ban hành và sửa đổi kịp thời đáng ứng nhu cầu thực tiễn áp dụng

Sách bộ luật lao động 2014 mới nhất

Sách bộ luật lao động 2014 mới nhất

Đề đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu áp dụng trong thực tiễn chúng tôi đã biên soạn đến các độc giả cuốn sách nêu trên
Có thể nói, đây là cuốn sách được tập hợp một cách đầy đủ các văn bản hướng dẫn bộ luật lao động đến thời điểm phát hành sách.
Để tiện cho việc tìm hiểu và áp dụng của độc giả, chúng tôi đã trình bày cuốn sách thành các phần chính sau:
Phần 1. Bộ luật lao động số 10/2012/QH13  (áp dụng 1-5-2013)
Phần 2. Hướng dẫn mới nhất Bộ luật lao động về việc làm
•    Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về việc làm
•    Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm
Phần 3. Hướng dẫn mới nhất Bộ luật lao động về Hợp đồng lao động
•    Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.
•    Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.
Phần 4. Hướng dẫn mới nhất Bộ luật lao động về Tiền lương
•    Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.
•    Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ: Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
•    Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan có thuê mướn lao động (hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014).
Phần 5. Hướng dẫn mới nhất Bộ luật lao động về Giải quyết tranh chấp lao động
•    Nghị định số 41/2013/NĐ-CP ngày 08/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật Lao động về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công.
•    Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động.
•    Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động.
Phần 6. Hướng dẫn mới nhất Bộ luật lao động về Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn vệ sinh lao động
•    Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.
•    Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.
Phần 7. Hướng dẫn mới nhất Bộ luật lao động về Quy chế dân chủ
•    Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
Phần 8. Hướng dẫn mới nhất Bộ luật lao động về Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
•     Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05/09/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
•    Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05/09/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Phần 9. Hướng dẫn mới nhất Bộ luật lao động về Lao động là người giúp việc gia đình
•     Nghị định 27/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình
•    Quyết định 1046/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đính chính Thông tư 19/2014/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định 27/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình
•    Thông tư 19/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 27/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình
Phần 10 Hướng dẫn mới nhất Bộ luật lao động về việc cho thuê lại lao động
•    Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 2, Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.
•    Nghị định số 73/2014/NĐ-CP ngày 23/7/2014 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ
•    Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
Phần 11. Hướng dẫn mới nhất Bộ luật lao động về Quy định về xử phạt vi phạm hành chính
•    Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
•    Thông tư liên tịch 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 2 Điều 35 của Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/08/2013 của Chính phủ
Phần 12. Hướng dẫn mới nhất Bộ luật lao động về một số văn bản khác liên quan
•    Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên.
•    Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11/6/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc.
•    Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.
•    Thông tư số 26/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ.
•    Nghị định số 53/2014/NĐ-CP ngày 26/5/2014 của Chính phủ quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động
•    Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
•    Thông tư 06/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
•    Thông tư liên tịch 11/2014/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh, từ trần hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu
Chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ mang đến cho độc giả một hệ thống tri thức về pháp luật lao động và giúp độc giả dễ dàng hơn trong quá trình áp dụng pháp luật lao động để giải quyết các tình huống phát sinh trong quan hệ lao động. Xin ghi nhận sự góp ý của quý độc giả để cuốn sách sau được hoàn thiện hơn
Sách dày 552  trang in giấy trắng bải bằng khổ 20×28 in xong và phát hành tháng 10 năm 2014. giá phát hành 350.000đ/1c

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.
Vui lòng liên hệ:  Ms.Mai Phương
ĐT: 0978.718.705       —     0945 982 986

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*