Thứ Ba , 13 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » HÀNH CHÍNH » Sách các mẫu soạn thảo văn bản mới nhất 2016

Sách các mẫu soạn thảo văn bản mới nhất 2016

Sách các mẫu soạn thảo văn bản mới nhất 2016

xếp hạng

tuyển chọn các mẫu soạn thảo văn bản dùng trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp

Công tác soạn thảo văn bản là một công việc rất quan trọng và được thực hiện thường xuyên trong tất cả các cơ quan chính quyền địa phương, đơn vị hành chính sự nghiệp. Cuốn sách sách tuyển chọn các mẫu soạn thảo văn bản năm 2016 nhằm nâng cao hiệu quả của công tác soạn thảo văn bản, giúp bạn đọc có thêm tài liệu để nghiên cứu và ứng dụng trong việc soạn thảo văn bản đúng và chính xác:

Sách các mẫu soạn thảo văn bản mới nhất 2016

Sách các mẫu soạn thảo văn bản mới nhất 2016

Nội dung cuốn sách tuyển chọn các mẫu soạn thảo văn bản năm 2016 mới nhất bao gồm:

PHẦN THỨ NHẤT. THE THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH    5
I.    HỆ THỐNG CÁC LOẠI VĂN BẢN    5
II.    KHÁI QUÁT VỀ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH    6
III.    HƯỒNG DẪN THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH (Theo thông tư số
01/2011/TT-BNV ngày 19-01-2011 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính)    7
1.    NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ PHÔNG CHỮ, KHC GIẤY, Kiểu TRÌNH BÀY, ĐỊNH LỂ
TRANG  7
2.    THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN    8
4.    THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY BẢN SAO    19
5.    BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TÊN LOẠI VĂN BẢN VÀ BẢN SAO    20
6.    Sơ ĐỔ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THE THỨC VĂN BẢN    21
7.    SO ĐÓ BÓ TRÍ CÁC THÀNH PHAN THE THứC BảN SAO VĂN BảN    23
8.    MẪU CHỮ VÀ CHI TIẾT TRÌNH BÀY THỂ THỨC VĂN BẢN VÀ THE THỨC BẢN SAO    24
9.    VIẾT HOA TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH    27
PHẦN THỨ HAI. MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TRONG    CÁC cơ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH sự NGHIỆP
1.    MẪU NGHỊ QUYẾT (CÁ BIỆT)            32
2.    NGHỊ QUYẾT (CÁ BIỆT) CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND    33
3.    NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TR!    34
4.    QUYẾT ĐỊNH (QUY ĐỊNH TRỰC TIẾP)    35
5.    QUYẾT ĐỊNH (QUY ĐỊNH GIÁN TIẾP)    37
6.    MẪU VĂN BẢN (BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH)    39
7.    MẪU VĂN BẢN CÓ TÊN LOẠI KHÁC    40
8.    MẪU CÔNG VĂN    41
9.    MẪU CÔNG VĂN (GỬI CHO MỘT HOẶC MỘT số NHÓM ĐỐI TƯỢNG NHẤT ĐỊNH)    42
10.    MẪU CÔNG VĂN (GỬI CHO MỘT số ĐÓI TƯỘNG cụ THỂ)    44
11.    MẪU CÔNG VĂN ĐỂ NGHỊ YẾU CẦU    46
12.    MẪU CỔNG VĂN ĐẾ NGHỊ MÕI HỌP    47
13.    MẪU CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HUYỆN    48
14.    MẪU CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ    49
15.    MẪU GIẤY MỜI    50
16.    MẪU GIẤY GIỚI THIỆU    51
PHẦN THỨ BA. MẪU VĂN BẢN DÙNG TRONG TRƯỜNG    HỌC    52
I.    MẪU VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH.    52
17.    MẪU BẢNG KÊ CHI TIỀN CHO NGƯỜI THAM Dự HỘI THẢO, HỘI NGHỊ, TẬP HUẤN    52
18.    MẪU BẢNG KÊ ĐỂ NGHỊ THANH TOÁN    53
19.    MẪU BẢNG KÊ SỐ BÀI KIỂM TRA ĐÃ CHẤM NĂM HỌC 201… – 201    54
20.    MẪU BẢNG KÊ KHAI KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY NĂM HỌC     (DÀNH CHO GIẢNG VIÊN
KIÊM CHỨC ĐƯỢC BỘ MÔN MỜI GIẢNG HỆ SAU ĐẠI HỌC)    55
21.    MẪU DANH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ QUỸ TIẾN LƯƠNG TRÍCH NỘP BHXH    56
22.    MẪU DANH SÁCH LAO ĐỘNG, QUỸ TIỀN LƯƠNG Bổ SUNG MỨC NỘP BHXH    57
23.    MẪU GIẤY XIN THANH TOÁN SÉC (DÙNG CHO VIỆC THANH TOÁN MUA HÀNG TRƯỚC
CHUYỀN TIẾN SAU)            58 sách tuyển chọn các mẫu soạn thảo văn bản 2016 dùng cho chính quyền địa phương
24.    MẪU GIẤY BÁO LÀM THÊM GIÒ    59
25.    MẪU GIẤY ĐỂ NGHỊ TẠM ỨNG    60
26.    MẪU GIẤY ĐỂ NGHỊ THANH TOÁN    61
27.    MẪU THANH TOÁN VƯỢT GIỜ GIẢNG NAM HọC    62
28.    MẪU ĐƠN ĐỂ NGHỊ Hỗ TRỘ KINH PHÍ THAM GIA ĐÓNG BẢO HIEM XÃ HộI Tự    NGUYỆN    63
II.    MẪU VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÁN BỘ, GIẢNG    VIÊN    65
20.    MẦU QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ CÔNG VIỆC    65
30.    MẪU QUYẾT ĐỊNH CHO THÔI VIỆC CÁN BỘ NHẢN VIÊN    66
31.    MẪU QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU    67
32.    MẪU ĐƠN ĐỂ NGHỊ CHUYỂN CÔNG TÁC    68
33.    MẪU ĐƠN XIN PHÉP (NGHỈ ỐM, NGHỈ VIỆC RIÊNG THEO QUY ĐỊNH)    69
34.    MẪU ĐỢN Để NGHị CHUYÊN NƠI HƯởNG CHế Độ BảO HlỂM THấT NGHIệP    (TRƯÓC KHI
NỘP HỔ Sơ)    70
35.    MẪU ĐON ĐỂ NGHỊ CHUYÊN NƠI HƯởNG CHỂ Độ BảO HIểM THấT NGHIệP (KHI ĐÃ CÓ
QUYẾT ĐỊNH)    71
36.    MẪU PHlỂU HIỆU TRƯỞNG Tự ĐÁNH GIÁ    72
37.    MẪU PHIẾU CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN fHAM GIA ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG    74
III.    MẪU VĂN BẢN DÀNH CHO SINH VIÊN    76
38.    MẪU ĐƠN XIN KHÔNG TÍNH ĐlỂM HọC PHầN VÀOĐlỂM TRUNG BÌNH TÍCH LŨY    76
39.    MẪU ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ    77
40.    MẪU ĐƠN XIN CẤP BẢNG ĐlỂM (TlỂNG ANH)    78
41.    MẪU ĐƠN XIN THÔI HỌC    79
42.    MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN (ĐỂ LÀM LạI THẻ SINH VIÊN)                80
43.    MẪU ĐƠN XIN Dự TUYEN    81
44.    MÃU GIẤY GIỚI THIỆU SINH VIÊN    83
45.    MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ HỌC TẬP KỲ HÈ CÁC HỌC PHAN THựC TậP TốT NGHIệP VÀ Đổ ÁN
TỐT NGHIỆP    84
46.    MẪU TỔNG HỘP ĐĂNG KÝ HỌC TẬP KỲ HÈ CÁC HỌC PHẦN THựC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP    86
47.    MẦU PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỄ TÀI NGHIÊN cứu KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN    87
48.    MẪU PHIỂU ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN    88
49.    MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC Dự THÍNH    89
50.    MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỔNG ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI NGHIẾN cửu KHOA HỌC CỦA SINH
VIÊN    90
PHẦN THỨ Tư. MẪU VĂN BẢN DÙNG CHO ỬY BAN tí HÂN DÂN ĐỊA PHƯƠNG                92
51.    MẪU THÔNG BÁO CỦA UBND PHƯỜNG, Xà   92
52.    MẪU THỔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA UBND PHƯỜNG, Xà   93
53.    MẪU BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM CỦA UBND PHƯỜNG, Xà   94
54.    MẪU BÁO CÁO Sơ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NAM VÀ PHƯƠNG HƯỔNG CÔNG TẢC 6 THÁNG
CUỐI NAM CủA UBND Xà   96
56. ‘MẪU.BẢO CẢOĐỘT XUẤT CỦA UBND PHƯỜNG, Xà   98
56.    MẪU VAN BảN CủA CÁC BAN THUộC UBND PHƯỞNG,    Xà   99
57.    MẪU VĂN BẢN KỂ HOẠCH CỦA UBND PHƯỞNG, Xà       100
58.    MẪU BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CỦA UBND PHƯỜNG, Xà   101
59.    MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XÃ, PHƯỜNG PHÙ HỢP VỚI TRỀ EM    102
60.    MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐÓNG CHÍNH SÁCH Xà   104
61.    MẪU ĐỂ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ    106
62.    MẪU DẠNH SÁCH Đốl TƯỢNG THẠM GIA CHIẾN TRANH BẢO VỆ Tổ QUỐC, LÀM NHIỆM
VỤ QUỐC TẾ ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ, THÔI VIỆC (Đưộc HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỘ CẤP HÀNG THÁNG)    107
63.    MẪU DANH SÁCH Đốl TƯỢNG THAM GIA CHIẾN TRANH BẢO VỆ Tổ Quốc, LÀM NHIỆM
VỤ QUỐC TẾ ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ, THÔI VIỆC (Được HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỘ CẤP MỘT LẦN)    108
64.    MẪU DANH SÁCH HỘ NGHÈO NHẬN TIỀN Hỗ TRỢ    109
65.    MẪU GIẤY GIỚI THIỆU CHI TRẢ CHẾ ĐỘ TRỘ CẤP HÀNG THÁNG    110
66.    MẪU GIẤY XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA Đốl TƯỢNG TRỰC TIẾP THAM GIA
CHIẾN TRANH BẢO VỆ Tổ QUỐC, LÀM NHIỆM vụ Quốc TẾ SAU NGÀY 30/4/1075    111
67.    MẪU QUYẾT ĐỊNH VÉ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG    113
68.    MẪU QUYẾT ĐỊNH VỂ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG Xà 114
69.    MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN BAN ĐlỂU HÀNH KHU PHỐ (ẤP) …. PHƯỜNG
(XÃ)                                 115
70.    MẪU QUYẾT ĐỊNH VỂ VIỆC CÔNG NHẬN THÀNH VIÊN Tổ HÒA GIẢI CỦA Tổ (BAN)
KHU PHỐ (ẤP).                    116
71.    MẪU QUYẾT ĐỊNH VỂ VIỆC THÀNH LẬP BAN Tư PHÁP PHƯỞNG (XÃ)        117
72.    MẪU QUYẾT ĐỊNH VỂ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU THựC HIỆN…_    118
73.    MẪU QỤYẾT ĐỊNH VÉ VIỆC THÀNH LẬP “BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ” THEO
Cơ CHẾ “MỘT CỬA” – PHƯỜNG (XÃ)            119
74.    MẪU QUVẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA ỦY BAN NHẢN DÂN    120
75.    MẪU QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LẦN HAI CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN    121
76.    MẪU QUYẾT ĐỊNH xử PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH vực QUẢN    LÝ    XÂY
DỰNG, QUẢN LÝ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH KỸ THUẬT HẠ TẦNG    122
77.    MẪU QUYẾT ĐỊNH xử PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH vực VỆ SINH MÔI
TRƯỜNG                                                                    124
78.    MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN NHÀ KHÔNG TRANH CHẤP    126
79.    MẪU ĐƠN TỐ CÁO    127
80.    MẪU ĐON ĐỂ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THựC
PHẨM                                                128
81.    MẪU ĐON ĐỂ NGHỊ Hỗ TRỢ THÀNH LẬP HỢP TÁC Xà   129
82.    MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN KINH DOANH NHỎ    130
PHẦN THỨ NĂM. MẪU VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG    131
83.    MẪU QUYẾT ĐỊNH VÉ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ   131
84.    MẪU QUYỂT ĐỊNH VỀ TIẾP NHẬN VÀ ĐIỂU ĐỘNG CÁN BỘ NHÂN VIỂN    132
85.    MẪU QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ    133
86.    MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHẤP NHẬN CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN THUYÊN CHUYỂN
CÔNG TÁC    134
87.    MẪU QUYẾT ĐỊNH xử LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ NHÀN VIÊN    135
88.    MẪU QUYẾT ĐỊNH XÓA Bỏ KỶ LUẬT            136
89.    MẪU QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ CÔNG VIỆC    137
90.    MẪU QUYẾT ĐỊNH CHO THÔI VIỆC CÁN BỘ NHÂN VIÊN    138
91.    MẦU QUYẾT ĐỊNH Bổ NHIỆM (DÀNH CHO CÁC Tổ CHỨC KINH TỂ)    139
92.    MẪU QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT LAO ĐỘNG    140
93.    MẪU QUYẾT ĐỊNH CHO THÔI VIỆC (DÀNH CHO CÁC Tổ CHỨC KINH TẾ)    141
94.    MẪU QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT Hộp ĐồNG LAO ĐộNG    142
95.    MẪU QUYẾT ĐỊNH NGHĨ hưu    143
96.    MẪU THÔNG BÁO NGHỈ HJƯU    144
97.    MẪU GIẤY ĐỂ NGHỊ GIÁM ĐỊNH KHẢ I>:ĂNG LAO ĐỘNG    145
98.    MẪU TÓM TẮT HÓ sơ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG    146
99.    MẪU LÝ ỤCH KHOA HỌC    147
100.    MẪU Sơ YẾU LÝ ỤCH VIÊN CHỨC    149
101.    MẪU ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG NĂM    152
102.    MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DựTUYEN CÔNG CHứC    154
103.    MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ Dự TUYEN VIÊN CHứC    155
104.    MẪU TỜ TRÌNH ĐẾ NGHỊ PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG Bổ NHIỆM CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO    156
105.    MẪU BÁO CÁỌ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM TRƯỚC VÀ KẾ HOẠCH VỀ QUỸ TIỀN LƯƠNG,
THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CỔNG TY, TỔNG GIÁM Đốc, GIÁM Đốc, PHÓ TổNG GIÁM Đốc, PHÓ GIÁM Đốc, KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ KlỂM soát viên NĂM:         158
106.    MẪU BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 20 … (ÁP
DỤNG ĐỐI VỔI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG)    159
107.    MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH VÀ TIỀN LƯƠNG CÔNG CHƯC TỪ CẤP HUYỆN TRỔ LÊN NĂM
20… (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG, BỘ, BAN, NGÀNH)    160
108.    MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH VÀ TIỀN LƯƠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 20… (ÁP
DỤNG ĐỐI VỚI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG)    161
109.    MẪU BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, cơ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIỆN CHỨC HIỆN CÓ VÀ
ĐỀ NGHỊ SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA TỪNG HẠNG VIÊN CHỨC NĂM            162
110.    MẪU PHÂN NHÓM CÔNG VIỆC    163
111.    MẪU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG    164
112.    MẪU THỐNG KÊ CÔNG    VIỆC THEO CHỨC    NĂNG, NHIỆM vụ    165
113.    MẪU THỐNG KỀ THựC    TRẠNG ĐỘI NGŨ    VIÊN    CHỨC TRONG ĐƠN VỊ sự NGHIỆP CÔNG
LẬP                                                                                 166
114.    MẪU DANH MỤC V| TRÍ VIỆC LÀM CỦA ĐƠN VỊ sự NGHIỆP CÔNG LẬP    167
115.    MẪU BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM    168
116.    MẪU KHUNG NĂNG Lực CỦA V| TRÍ VIỆC LÀM    170
PHẦN THỨ SÁU. CÁC MAU VĂN BảN LIÊN QUAN ĐếN ĐấT ĐAI, NHÀ ở – MÔI TRƯỜNG                                    …..171
117.    MẢU ĐƠN XIN CẤP GiẤY PHÉP XÂY DỰNG (SỬ DỤNG CHO CÔNG TRÌNH, NHÀ ổ RIÊNG
LỀ ỏ ĐÔ THỊ)    171
118.    MÂU ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM    173
119.    MÀU ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (SỬ DỤNG CHO NHÀ Ồ NÔNG THÔN)            174
120.    MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỂN SỞ HỮU NHÀ ở    175
121.    MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GCN QUYẾN SỞ HỮU NHÀ ở BẰNG TIẾNG ANH    177
122.    MẪU ĐƠN ĐỂ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DựNG (SỬ DỤNG CHO CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG
DÂY, ĐƯỜNG ỐNG NGẤM, HÀO VÀ CỐNG, BỂ Kỷ THUẬT)    179
123.    MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH (SỬ DỤNG CHO Dự ÁN ĐẦU Tư XÂY
DỰNG CÔNG TRÌNH TẬP TRUNG)    180
124.    MẪU ĐƠN ĐỂ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH (SỬ DỰNG CHO Dự ÁN ĐẦU Tư XÂY
DỰNG CÔNG TRlNH RIÊNG Lẻ)    181
125.    MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN sử DỤNG ĐẤT    182
126.    MẪU ĐƠN XIN GIAO ĐẤT ĐỂ LÀM NHÀ ở (DÙNG CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN)    185
127.    MẦU ĐƠN XIN GIAO ĐẤT NÔNG NGHIỆP (DÙNG CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN)    186
128.    MẪU QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT CỦA ỦY BAN NHÂN DÁN    187
129.    MÀU GIẤY PHÉP XÂY DựNG (SỬ DỤNG CHO CÔNG TRÌNH, NHÀ Ở RIÊNG LẺ ĐÔ THỊ)    188
130.    MẢU GIẤY PHÉP XÂY DựNG TẠM (SỬ DỤNG CHO CÔNG TRÌNH, NHÀ Ở RIÊNG LẺ ĐÔ
THỊ)                                                                         190
131.    MẨU GIẤY PHÉP XÂY DựNG (DÙNG CHO NHÀ Ỏ NÔNG THÔN)    192
132.    MẦU TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT Dự ÁN ĐẦU Tư XÂY DỰNG    193
133.    MẪU VĂN BẢN ỦY QUYỂN CHO ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ Tổ CHỨC XÁC NHẬN ĐĂNG
KÝ BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG    195
PHẦN THỨ BẢY. MẪU VĂN BẢN DÙNG TRONG Tổ CHỨC ĐOÀN THE ở CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH sự NGHIỆP    197
I.    MẪU VĂN BẢN DÙNG TRONG Tổ CHỨC CÔNG ĐOÀN         197
134.    MẪU QUYỂT ĐỊNH VỀ VIỆC KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN    197
135.    MẪU ĐĂNG KÝ XÁC NHẬN CHƯA ĐỦ Điếu KIỆN THÀNH LẬP Tổ CHỨC CÔNG ĐOÀN    198
136.    MẦU BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN    199
137.    MẪU CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU HÀNH CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN    200
138.    MẪU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN co SỞ    202
139.    MẪU GIẤY MỜI HỌP BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG    204
140.    MẪU BẢN ĐỀ NGHỊ BAN THƯỜNG vụ CÔNG NHẬN BAN CHẤP HÀNH VÀ ỦY BAN KlỂM
TRA CÔNG ĐOÀN cơ SỔ    205

sách các mẫu soạn thảo văn bản 2016 mới nhất dùng trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp
II.    MẪU VĂN BẢN CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ cơ SỞ    206
141.    MẨU KẾ HOẠCH Tổ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ    206
142.    MẪU BIÊN BẢN KIEM PHIếU BầU CấP ủY (HOẶC ĐẠI Biểu Dự ĐẠI HỘI CẤP TRÊN)    207
143.    MẪU CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ    208
144.    MẪU BIÊN BẢN KIEM PHIếU    209
145.    MẪU BIẾN BẢN ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ    211
146.    MẪU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ ….. NHIỆM KỲ    214
147.    MẪU QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI CHI BỘ         NHIỆM KỲ    215
148.    MẪU BÁO CÁO TổNG KẾT CÔNG TÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ    VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM
VỤ NHIỆM KỲ    218
IU. MẪU DÀNH CHO CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHAT LƯỢNG, RÈN LUYỆN, PHÊ
BÌNH, Tự PHÊ BÌNH.    220
149.    MẪU BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHI BỘ, ĐẢNG VIÊN NĂM    220
150.    MẪU BẢN Tự KIỂM ĐIEM ĐÁNH GIÁ CHấT LƯ0NG ĐẢNG VIÊN NĂM    221
151.    MẪU KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ, RÈN LUYỆN NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG
ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH    223
152.    MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN VIỆC HỌC TẬP, LÀM THEO Tư TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO
ĐỨC, PHONG CÁCH HÓCHÍ MINH                .            224
153.    MẪU BẢN ĐĂNG KÝ NỘI DUNG THỰC HIỆN NÊU GƯƠNG TRONG VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM
THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC Hổ CHÍ MINH    225
154.    MẪU BIỂU ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG Tổ CHỨC cơ SỔ ĐẢNG    227
155.    MẪU BẢN KIỂM ĐIEM Tự PHÊ BÌNH VÀ PHẾ BÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
LẦN THỨ Tư BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI “MỘT SỐ VẤN ĐÉ CẤP BÁCH VỀ XÂY DựNG ĐẢNG HIỆN NAY” (DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN)    230
156.    MẦU BẢN KIỂM ĐIEM Tự PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ
LẦN THỨ Tư BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI “MỘT số VẤN ĐỂ CẤP BÁCH VỀ XÂY DựNG ĐẢNG HIỆN NAY” (DÀNH CHO CHI ỦY)    232
IV.    MẪU BIỂU GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO    234
157.    MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN (Tổ) GIẢI QUYẾT Tố CÁO Đối VỚI Tổ CHỨC ĐẢNG
(HOẶC CÁ NHÂN)    234
158.    MẪU BẢN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC Tố CÁO    235
159.    MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC KlỂM TRA NĂM            236
PHẨN THỨ TÁM. MẪU DlỄN VĂN, BÀI PHÁT Biểu, THƯ Từ DÙNG TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH sự NGHIỆP    240
I.    MẪU DIỄN VĂN, PHÁT BlỂU KHAI MẠC, BẾ MẠC TẠI CÁC KỲ ĐẠI HỘI    240
160.    DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS Hồ CHÍ MINH    240
161.    DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN    243
162.    PHÁT BIỂU CỦA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY TẠI ĐẠI HỘI MẶT TRẬN Tổ QUỐC VIỆT NAM    245
II.    PHÁT BIỂU KHAI MẠC, BẾ MẠC TẠI CÁC KỲ HỌP    248
163.    PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP CỦA HĐND TỈNH    248
164.    PHÁT BIỂU BẾ MẠC TẠI KỲ HỌP CỦA HĐND TỈNH    250
165.    PHÁT BIỂU BỂ MẠC KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ CỦA HĐND TỈNH    252
166.    PHÁT BIỂU PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA    254
III.    MẪU DIỄN VĂN, PHÁT BIỂU NHÃN CÁC NGÀ Y LỄ LỚN, CÁC sự KIỆN QUAN
TRỌNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG                                                    256
167.    PHÁT BIỂU TẠI cuộc HỌP GẶP MẶT ĐẠI DIỆN CÁC CdQUAN THÔNG TIN, BÁO CHÍ    256
168.    PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ TổNG KẾT CÔNG TÁC NĂM, ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO
ĐỘNG CỦA CÔNG TY                                             258
169.    PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ TổNG KẾT NHIỆM KỲ HỘI ĐỔNG NHÂN DÂN TỈNH    260
170.    PHÁT BIỂU CỦA PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẠI LỄ BẾ MẠC LIÊN HOAN…. 264
171.    PHÁT BIỂU CỦA PHÓ BÍ THƯ QUẬN ỦY – CHỦ TỊCH UBND QUẬN TẠI HỘI NGHỊ TổNG KẾT
PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH Tổ QUỐC            266
172.    PHÁT BIỂU CỦA ĐỎNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY TẠI LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM ….271
173.    PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRONG BUổl LỄ KHÁNH THÀNH
TRƯỜNG CHUYÊN CỦA TỈNH        275
174.    PHÁT BIỂU TẠI LẺ TRAO HUY HIỆU ĐẢNG    279
175.    PHÁT BIỂU TẠI THỊ XÃ NHÂN LẺ KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CSVN    281
176.    DIỄN VĂN NHÂN NGÀY Glỗ QUỐC Tổ HÙNG VƯƠNG    283
177.    PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ HỘI NGHỊ BlỂU DƯƠNG NGƯỜI CÓ CÔNG VỞI CÁCH
MẠNG                                                            286
178.    DIỄN VĂN KHAI MẠC SINH HOẠT HÈ CHO CÁC EM HỌC SINH    289
IV.    MẪU DIỄN VĂN, PHÁT BIỂU NHÂN NGÀ Y THÀNH LẬP cơ QUAN, TỈNH,
HUYỆN, ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG    290
179.    PHÁT BIỂU TẠI LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP sỏ Tư PHÁP    290
180.    PHÁT BIỂU TẠI LỄ KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP BỆNH VIỆN    293
181.    DIỄN VĂN KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH    296
182.    DIỄN VĂN KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN TQVN & 01 NĂM THÀNH LẬP
PHƯỜNG               305
183.    PHÁT BIỂU TẠI LẺ KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HUYỆN    307
184.    PHÁT BIỂU BỂ MẠC LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUẬN,    ĐÓN    NHẬN HUÂN
CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT………..                                            309
V.    MẪU DIỄN VĂN, PHÁT BIỂU NHÃN DỊP KHAI TRƯƠNG,    KHỞI    CÔNG    311
185.    DIỄN VĂN KHAI MẠC LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ TRUYỀN THỐNG    311
186.    DIỄN VĂN BẾ MẠC LỄ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH NHÀ TRUYỀN THốNG    313
187.    PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH UBND NHÂN DỊP KHAI TRƯƠNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ… 314
Vỉ. MẪU THƯ CÁM ƠN, THƯ CHÚC MỪNG NHÀN DỊP NĂM MỚI VÀ CÁC NGÀ Y
LỄ LỚN    315
188.    THƯ CHÚC TẾT CỦA TỈNH ỦY, HỘI ĐÓNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY BAN MẶT
TRẬN TỔ QUỐC VÀ CHỈ HUY CÁC Lực LƯỢNG vũ TRANG NHÂN DÂN TỈNH            315
189.    THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI CỦA THÀNH ỦY, HỘI ĐỔNG NHÂN DÂN, ủy BAN NHÂN DÂN –
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM THÀNH PHÓ    316
190.    THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI CỦA TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH    317
191.    THƯ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GỬI CÁC CHÁU THIỂU NIÊN VÀ NHI ĐồNG
NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU    319
192.    THƯ CHÚC MỪNG NHÂN NGÀY KHAI TRƯỜNG CỦA QUẬN ỦY – HỘI ĐỎNG NHÂN DÂN –
ỦY BAN NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN MẶT TRẬN Tổ QUỐC QUẬN    320
193.    THƯ CHÚC MỪNG CÁN BỘ NGÀNH Y TỂ NHÂN NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM    321
194.    THƯ CHÚC MỪNG “NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM” CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN    323
195.    THƯ CẢM ƠN CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC HƯỞNG ỬNG cuộc VẬN ĐỘNG    324
196.    THƯ CẢM ƠN CỦA BÁO ĐIỆN TỬ    325
197.    THƯ CHIA BUỒN    326
198.    THƯ THĂM HỎI NHẢN NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT sĩ    327
PHẦN THỨ CHÍN. MẪU Hộp ĐỒNG THƯỜNG DÙNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH sự NGHIỆP    328
I.    MẪU HỢP ĐỒNG THƯỜNG DÙNG TẠI CÁC cơ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP.    328
199.    MẪU HỘP ĐỔNG TUYỂN LAO ĐỘNG    328
200.    MẪU HỢP ĐổNG LÀM VIệC XÁC ĐịNH THờI HạN    330
201.    MẪU HỘP ĐỐNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỞI HẠN (DÀNH CHO Đốl TƯỢNG DƯỔI 18 Tuổi)    333
202.    MẪU HỘP ĐỔNG LÀM VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH THÒI HẠN    336
203.    MẪU HỘP ĐỎNG THUÊ CHUYÊN GIA Tư VẤN    339
204.    MẪU HỢP ĐỒNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIEM Y Tế    341
205.    MẪU HỘP ĐÓNG ĐÓNG BẢO HlỂM Y Tế    345
II.    MẪU HỢP ĐỒNG THƯỜNG DỪNG TẠI CÁC    ỦY BAN NHÃN DÂN CÁC CẤP    347
206.    MẪU HỢP ĐỔNG GÓP VỐN BẰNG QUYỂN sử DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIẾN VỚI ĐẤT 347
207.    MẪU HỘP ĐỔNG CHUYÊN Đổl QUYểN Sử DụNG ĐấT NÔNG NGHIệP CủA Hộ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN    351
208.    MẪU HỘP ĐỒNG CHUYÊN NHƯợNG QUYểN Sử DụNG ĐấT VÀ TÀI SảN GắN LIềN VớI ĐẤT     354
209.    MẪU HỢP ĐỒNG THUẾ QUYỂN sử DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT    357
210.    MẪU HỢP ĐỒNG CHUYÊN Đổl QUYỀN Sử DụNG ĐấT NÔNG NGHIệP CủA Hộ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN    362
211.    MẪU HỢP ĐÓNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỂN sử DỤNG ĐẤT    366
212.    MẪU HỢP ĐỔNG THUÊ QUYỀN SỬDỤNG ĐẤT    369
213.    MẪU HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP CĂN HỘ NHÀ CHUNG cư    372
214.    MẪU HỢP ĐỒNG THỂ CHẤP TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT    376
215.    MẪU HỘP ĐồNG THUÊ NHÀ ở    380
216.    MẪU HỢP ĐốNG TặNG CHO CĂN Hộ NHÀ CHUNG CƯ    383
217.    MẪU HỘP ĐỐNG TẶNG CHO TÀI SẢN GẮN LIỀN VÓI ĐẤT    386
218.    MẪU HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN sử DỤNG ĐẤT    389
219.    MẪU HỢP ĐỔNG MUA BÁN NHÀ ở (H0P ĐồNG MAU)    392
PHẦN THỨ MƯỜI. CÁC MẪU VĂN BẢN GIÂY TỜ NHÂN THÂN, Tư PHÁP, TỐ TỤNG    395
220.    MẪU ĐƠN XIN NHẬN CON    395
221.    MẪU ĐƠN XIN NHẬN CHA MẸ (DÙNG CHO TRẺ DƯÓI 15TUOI)    397
222.    MẪU QUYẾT ĐỊNH vá VIỆC CÔNG NHẬN VIỆC NHẬN CHA, MẸ, CON    398
223.    MẪU QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN sự THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG sự            399
224.    MẪU THỎA THUẬN CHIA TÀI SẢN CHUNG vộ CHỔNG    400
225.    MẪU DI CHÚC    402
226.    MẪU TỜ HỦY Bỏ DI CHÚC    404
227.    MẪU GIẤY NHẬN GIỮ DI CHÚC    406
228.    MẪU GIẤY TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN            407
229.    MẪU GIẤY THỎA THUẬN VỀ VIỆC CHO TRẺ EM LÀM CON NUÔI    408
230.    MẪU THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN    410
231.    MẪU BIẾN BẢN HÒA GIẢI    414
232.    MẪU BIÊN BẢN HÒA GIẢI THÀNH    416
PHẦN THỨ MƯỜI MỘT. CÁC MAU VĂN BảN Về TÀI CHÍNH, Sử DụNG, MUA SẮM TÀI SẢN, IN ẤN HÓA ĐƠN.    417 tuyển chọn các mẫu soạn thảo văn bản mới nhất
233.    MẪU PHIẾU ĐỂ NGHỊ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ    417
234.    MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA SẮM TÀI SẢN    418
235.    MẪU BIẾN BẢN KIEM TRA TÌNH TRạNG HƯ HỏNG CủA TRANG THIếT Bị    419
236.    MẪU BIỂN BẢN NGHIỆM THU LINH KIỆN PHỤ TÙNG TRANG THI ÉT BỊ    420
237.    MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN    421
238.    MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN    422

trân trọng giới thiệu bạn đọc sách tuyển chọn các mẫu soạn thảo văn bản năm 2016 mới nhất dùng trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp

Sách được in với hình thức đẹp, khổ 19 x 27cm, dày 431 trang, giá: 335.000 đồng/cuốn

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.
Vui lòng liên hệ:  Ms.Mai Phương
ĐT: 0978.718.705       —     0909 880 382

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*