Thứ Hai , 22 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » Chế độ định mức chi tiêu nội bộ trong cơ quan hcsn

Blog Archives

Hướng dẫn kế toán nhà nước và nghiệp vụ kho bạc TABMIS

Nhằm đổi mới và hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước, làm cho hoạt động quản lý tài chính từ nguồn vốn ngân sách có hiệu quả, đáp ứng nguồn lực để thực hiện chức năng nhiệm vụ của hệ thống chính trị, duy trì và phát triển các sự nghiệp, tích lũy vốn cho đầu tư thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán trong các cơ quan ... Read More »