Thứ Hai , 22 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Blog Archives

Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính 2015

Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính 2015

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2015 Theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC và thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014của Bộ tài chính (áp dụng cho năm tài chính, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất bắt đầu hoặc sau ngày 01-01-2015) .            Ngày 22/12/2014, Bộ Tài Chính ban hành hai thông tư: + Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp, với nội dung chính như sau: – Doanh nghiệp được dùng ngoại tệ làm đơn vị ... Read More »