Thứ Năm , 19 Tháng Một 2017
Tiêu Điểm
Home » những chặng đường lịch sử của giao cấp cn

Blog Archives

Những chặng đường lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ VẺ VANG CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 1929-2011 Nội dung  cuốn sách gồm có năm phần: Phần một. Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam. Phần hai. Quá trình hình thành và phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Phần ba. Công đoàn Việt Nam mười mốc son lịch sử. Phần bốn. Nội dung Đại hội X Công đoàn Việt Nam và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn nhiệm kỳ ... Read More »