Thứ Hai , 22 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » rèn luyện tư tưởng

Blog Archives

Phát triển đảng viên và nâng cao bản lĩnh chính trị trong giai đoạn hiện nay

PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN VÀ NÂNG CAO BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ, RÈN LUYỆN TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng khẳng định “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”. Để xứng đáng với vai trò đó, Đảng ... Read More »