Thứ Tư , 21 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » tiết kiệm

Blog Archives

Phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG – THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ – SỬ DỤNG TÀI SẢN, VỐN NHÀ NƯỚC & QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Phần thứ nhất. Những vấn đề cơ bản về tham nhũng và giải pháp phòng chống tham nhũng Phần thứ hai. Biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ công chức Phần thứ ba. Tra cứu các tình huống về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị Phần thứ tư. Công khai, minh bạch ... Read More »