Thứ Ba , 13 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » SÁCH PHÁP LUẬT » VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC MỚI NHẤT

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC MỚI NHẤT

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC MỚI NHẤT

xếp hạng


Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có vị trí quan trọng trong tổ chức, hoạt động của các cơ quan hành chính, có vai trò quyết định đến sự phát triển của đất nước, là người trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và thực thi luật pháp, quản lý mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội; tham mưu, hoạch định, tổ chức thực hiện và thanh tra, kiểm tra việc thực thi các đường lối, chính sách. Việc đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là một trong những nội dung cơ bản của công cuộc cải cách hành chính được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm và đã thực hiện nhiều hoạt động cải cách trong công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức.

văn bản hướng dẫn về công tác tổ chức, quản lý và tinh giảm biên chế cán bộ công chức, viên chức

văn bản hướng dẫn về công tác tổ chức, quản lý và tinh giảm biên chế cán bộ công chức, viên chức

Nhằm quản lý đội ngũ cán bộ công chức, viên chức một cách hợp lý, có hiệu quả để đáp ứng yêu cầu mới trong giai đoạn mới, Nhà nước đã ban hành Luật Cán bộ, công chức, luật viên chức và nhiều quy định mới về tuyển dụng, sử dụng, bố trí, giám sát, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, thực hiện chính sách chế độ đối với cán bộ công chức, viên chức; xây dựng, thực hiện chính sách phát triển, trọng dụng, đãi ngộ nhân tài… và đặc biệt quan trọng là chính sách tinh giản biên chế cán bộ công chức, viên chức. Cụ thể như sau: NĐ số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 chính sách tinh giản biên chế (hiệu lực từ 10-01-2015); TT số 57/2014/TT-BTC ngày 06-5-2014 sửa đổi chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, lao động hợp đồng làm việc trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; NĐ số 105/2014/NĐ-CP ngày 15-11-2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (hiệu lực từ 01-01-2015); CT số 07/CT-TTg ngày 19-3-2014 đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng; QĐ số 12/2014/QĐ-TTg ngày 27-01-2014 quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức; QĐ số 05/2014/QĐ-TTg ngày 15-01-2014 công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức; QĐ số 51/QĐ-LĐTBXH ngày 13-01-2014 Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động…
Để giúp lãnh đạo và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nắm bắt kịp thời những quy định mới về các lĩnh vực nêu trên; Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách “VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ TINH GIẢN BIÊN CHẾ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC MỚI NHẤT”.
Nội dung của cuốn sách gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật Cán bộ, công chức – Luật Viên chức và văn bản hướng dẫn thi hành;

Phần II. Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức;

Phần III. Chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính;

Phần IV. Cơ cấu ngạch công chức và vị trí công tác;

Phần V. Quy chế cho thôi việc, nghỉ hưu và tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, bố trí, thay thế;

Phần VI. Tổ chức thi nâng ngạch và thăng hạng chức danh nghề nghiệp công chức;

Phần VII. Công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức và hoàn trả chi phí đào tạo; Phần VIII. Công chức, viên chức và công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

Phần IX. Chế độ đãi ngộ và chính sách khác dành cho cán bộ, công chức, viên chức;

Phần X. Chính sách tinh giản biên chế cán bộ công chức, viên chức.
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 432 trang, Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2015.

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.
Vui lòng liên hệ:  Ms.Mai Phương
ĐT: 0978.718.705       —     0945 982 986

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*