Friday , 28 November 2014
Tiêu Điểm
Home » XÂY DỰNG » LUẬT ĐẤT ĐAI 2014

LUẬT ĐẤT ĐAI 2014

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực luật đất đai 2015

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực luật đất đai 2015

Sách quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực luật đất đai 2015, Luật đất đai năm 2015 mới nhất, 350 cau hỏi đáp về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường,hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất Chính phủ vừa ban hành Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10-11-2014 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, theo đó có những điểm mới đáng chú ý sau: Phạt từ 10 triệu ... Read More »

Hướng dẫn thi hành luật đất đai nhà ở 2014

hướng dẫn thi hành luật đất đai nhà ở 2014

Hướng dẫn thi hành luật đất đai nhà ở 2014, sách mới nhất, Luật Đất đai là công cụ pháp lý quan trọng để Nhà nước quản lý, điều tiết các mối quan hệ về đất đai. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu những đổi mới về chính sách đất đai, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thể hiện được ý chí, nguyện vọng của đại đa số nhân dân. Để các quy định đổi mới của Luật sớm ... Read More »

Sách hướng dẫn thi hành luật đất đai 2014

sách hướng dẫn thi hành luật đất đai 2014

Hướng dẫn thi hành luật đất đai 2014, quy định mới về giá đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 2014 Ngày 15–5–2014, Chính phủ ban hành các Nghị định quan trọng hướng dẫn chi tiết một số điều, khoản của Luật đất đai số 45/2013/QH13 đó là: Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai, có hiệu lực từ 01-7-2014 và thay thế các Nghị định sau: a) Nghị định số 181/2004 ngày 29/10/2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai; b) Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ... Read More »

Sách hướng dẫn giải quyết khiếu nại tố cáo, bồi thường luật đất đai 2014

Sách hướng dẫn giải quyết khiếu nại tố cáo, bồi thường luật đất đai 2014

HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, QUẢN LÝ QUY HOACH, SỬ DỤNG ĐẤT, THU HỒI BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ & VĂN BẢN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI MỚI NHẤT PHẦN 1. LUẬT ĐẤT ĐAI ĐAI  ĐƯƠC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6, KHÓA XIII VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ NHÀ Ở PHẦN 2. CHÍNH SÁCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHÊ CHỦ YẾU PHẦN 3. QUẢN LÝ VỀ QUY HOACH SỬ DỤNG ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT VÀ THU HỒI, BỒI THƯỜNG, HỖ TRƠ, TÁI ... Read More »

LUẬT ĐẤT ĐAI NHÀ Ở NĂM 2014

luật đất đai nhà ở năm 2014

Hướng dẫn thi hành luật đất đai, Luật đất đai nhà ở năm 2014,quy định mới về giá đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 2014 Ngày 15–5–2014, Chính phủ ban hành các Nghị định quan trọng hướng dẫn chi tiết một số điều, khoản của Luật đất đai số 45/2013/QH13 đó là: Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai, có hiệu lực từ 01-7-2014 và thay thế các Nghị định sau: a) Nghị định số 181/2004 ngày 29/10/2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai; ... Read More »

LUẬT ĐẤT ĐAI 2014 SỬA ĐỔI BỔ SUNG

luat-dat-dai-sua-doi-2014

Luật đất đai (sửa đổi) có 14 chương và 212 điều. Luật quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhằm giúp bạn đọc có thêm tư liệu về lĩnh vực này Nhà xuất bản Lao động – ... Read More »

CÁC CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNG 2013

CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN RỪNG

TRA CỨU CÁC CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNG- ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT ĐIỀU TRA, KIỂM TRA RỪNG & QUY CHẾ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM 2013           Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau:          Phần 1: QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG KINH PHÍ, VÓN ĐẦU TƯ – ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ RỪNG.             Phần 2: QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN RỪNG, TỔ CHỨC VÀ QUẢN ... Read More »

NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

CHỈ ĐẠO QUÁN TRIỆT & TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ – QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI           Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:            Phần 1: NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XI CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG.           Phần 2: CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ CƠ CHẾ QUẢN LÝ, TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ.          Phần 3: CHÍNH SÁCH TRIỂN KHAI CÁC ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC & ... Read More »

Chính sách đất đai năm 2013

CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI MỚI 2013

CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI MỚI 2013 BẢNG TỔNG HỢP SO SÁNH LUẬT ĐẤT ĐAI HIỆN HÀNH, DỰ THẢO SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ LÝ DO SỬA ĐỔI, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN ĐỐI VỚI CÁC QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI – QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ ĐẤT ĐAI       Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật đất đai phù hợp với điều kiện của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ công nghiệp hóa ... Read More »

Bảng giá đất năm 2013

bang-gia-dat-2013

Bảng giá đất năm 2013 Mua sách liên hệ: Ms. Mai Phương  Tel: 0978 718 705    Hoặc:08.666.00.627 Trung Tâm Sách Pháp Luật website: www.sachluat.vn GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI TP.HCM VÀ HÀ NỘI. Read More »