Tuesday , 21 October 2014
Tiêu Điểm
Home » XÂY DỰNG (page 2)

XÂY DỰNG

Sách hướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu thầu 2014

sách hướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu thầu 2014

Sách hướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu thầu 2014 Nhà xuất bản lao động cho in cuốn sách hướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu thầu 2014, cuốn sách bao gồm luật đấu thầu năm 2014, kèm các thông tư nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu thầu do Bộ Xây Dựng ban hành mới nhất Ngày 26-11-2013, tại kỳ họp thứ 6, khóa XIII Quốc hội đã thông qua Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành 01-7-2014). Sự ra đời của Luật Đấu thầu sẽ góp phần hoàn thiện chính ... Read More »

Định mức và đơn giá xây lắp đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp 2014

sách định mức và đơn giá xây lắp đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp 2014

Sách định mức và đơn giá xây lắp đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp 2014 Trong những năm qua ngành điện luôn được Đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm và đầu tư thích đáng. Đồng thời để ngành điện vận hành theo đúng quy định pháp luật, thời gian qua Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới như: QĐ 4887/QĐ-BCT ngày 30-5-2014 Quy định về giá bán điện, TT 16/2014/TT-BCT ngày 29-05-2014 Quy định về thực hiện giá bán điện, QĐ 28/2014/Q?-TTg ngày 07-04-2014 Quy định ... Read More »

Sách hướng dẫn giải quyết khiếu nại tố cáo, bồi thường luật đất đai 2014

Sách hướng dẫn giải quyết khiếu nại tố cáo, bồi thường luật đất đai 2014

HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, QUẢN LÝ QUY HOACH, SỬ DỤNG ĐẤT, THU HỒI BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ & VĂN BẢN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI MỚI NHẤT PHẦN 1. LUẬT ĐẤT ĐAI ĐAI  ĐƯƠC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6, KHÓA XIII VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ NHÀ Ở PHẦN 2. CHÍNH SÁCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHÊ CHỦ YẾU PHẦN 3. QUẢN LÝ VỀ QUY HOACH SỬ DỤNG ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT VÀ THU HỒI, BỒI THƯỜNG, HỖ TRƠ, TÁI ... Read More »

HƯỚNG DẪN ĐẤU THẦU MUA SẮM TÀI SẢN 2014

HƯỚNG DẪN ĐẤU THẦU MUA SẮM TÀI SẢN 2014

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU MUA SẮM SỬ DỤNG TÀI SẢN, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT NĂM 2014 PHẦN 1. LUẬT ĐẤU THẦU NĂM 2014 PHẦN 2. HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MUA SẮM, CHI TIÊU NỘI BỘ, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG Thông tư 184/2013 BTC hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm quản lý tài sản cố định áp dụng trong khu vực hành chính sự nghiệp Thông tu 85/2013 quy định về trình tự, thủ tục ... Read More »

LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 2014

LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 2014

LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 2014 KỲ HỌP THỨ VI QUỐC HỘI KHÓA XIII (ÁP DỤNG 01-7-2014) VÀ TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN VỆ SINH VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ Phòng, chống cháy, nổ là một việc làm cấp thiết, nhất là ở thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy lấy phòng ngừa là chính; phải tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ... Read More »

LUẬT ĐẤT ĐAI NHÀ Ở NĂM 2014

luật đất đai nhà ở năm 2014

Hướng dẫn thi hành luật đất đai, Luật đất đai nhà ở năm 2014,quy định mới về giá đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 2014 Ngày 15–5–2014, Chính phủ ban hành các Nghị định quan trọng hướng dẫn chi tiết một số điều, khoản của Luật đất đai số 45/2013/QH13 đó là: Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai, có hiệu lực từ 01-7-2014 và thay thế các Nghị định sau: a) Nghị định số 181/2004 ngày 29/10/2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai; ... Read More »

LUẬT ĐẤU THẦU 2014 ÁP DỤNG 1-7-2014

LUẬT ĐẤU THẦU 2014 ÁP DỤNG 1-7-2014

LUẬT ĐẤU THẦU 2014 Áp dụng 01-7-2014 Sách luật xây dựng, luật đấu thầu của quốc hội khóa XIII năm 2015, Lĩnh vực xây dựng cơ bản nói chung và lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình nói riêng luôn có ý nghĩa quan trọng vào quá trình phát triển của mỗi quốc gia, của mỗi doanh nghiệp và các chủ thể có liên quan. Trên thực tế, cơ chế quản lý đầu tư xây dựng hiện hành đã và đang phát huy hiệu quả tích cực trên nhiều mặt, thúc đẩy hoạt động đầu tư xây dựng ngày ... Read More »

LUẬT ĐẤT ĐAI 2014 SỬA ĐỔI BỔ SUNG

luat-dat-dai-sua-doi-2014

Luật đất đai (sửa đổi) có 14 chương và 212 điều. Luật quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhằm giúp bạn đọc có thêm tư liệu về lĩnh vực này Nhà xuất bản Lao động – ... Read More »

CÁC CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNG 2013

CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN RỪNG

TRA CỨU CÁC CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNG- ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT ĐIỀU TRA, KIỂM TRA RỪNG & QUY CHẾ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM 2013           Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau:          Phần 1: QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG KINH PHÍ, VÓN ĐẦU TƯ – ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ RỪNG.             Phần 2: QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN RỪNG, TỔ CHỨC VÀ QUẢN ... Read More »

NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

CHỈ ĐẠO QUÁN TRIỆT & TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ – QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI           Nội dung quyển Sách gồm có 08 phần chính sau:            Phần 1: NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XI CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG.           Phần 2: CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ CƠ CHẾ QUẢN LÝ, TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ.          Phần 3: CHÍNH SÁCH TRIỂN KHAI CÁC ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC & ... Read More »